Vormingsaanbod psychologische zorg in de eerste lijn

vanuit de Federale Overheid

In samenwerking met ELP Academie voorziet FOD Volksgezondheid volgende vormingen in het kader van psychologische zorg in de eerste lijn.

De planning gebeurt in samenspraak met de netwerken Geestelijke Gezondheid.

Aanbod

Praktisch: 

Deze module bestaat uit 4 lesdagen, telkens van 6 uren. De workshops/lesdagen kunnen niet los van elkaar gevolgd worden.

Inhoud: 

In deze module leren we om, samen met de cliënt, te komen tot een gedeelde casusconceptualisatie via het KOP of PrOP model (bij kinderen en jongeren). We leren dit werkmodel ook te bespreken om overzicht, inzicht en uitzicht te beogen. Uitzicht creëren we door concrete doelen te formuleren op de drie componenten: klachten, omgeving en persoon. Inzicht geven we via een samenhang en uitzicht via concrete doelen. Dit leidt tot klachtgerichte, omgevingsgerichte en persoonsgerichte interventies. We gaan daarnaast al oefenen met een aantal van deze interventies. We staan ook stil bij gebruik vragenlijsten, terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie.

 • Lesdag 1: Opstellen KOP/PROP, bepalen samenhang, werken met balansen

Het KOP model is een eenvoudig hulpmiddel om samen met de cliënt in kaart te brengen waar de klachten vandaan komen. Het heeft aandacht voor zowel problemen als wat er goed gaat en het geeft een ingang om gedrag te veranderen. De afkorting KOP staat voor Klachten, Omstandigheden en Persoonlijke stijl. Vanuit het KOP model leren we komen tot een probleemsamenhang en tot doelen voor het kortdurende traject. Het PROP model is de vertaling hiervan naar kinderen en jongeren.

 • Lesdag 2: Doelen omzetten naar vaak voorkomende transdiagnostische en generalistische interventies en technieken

We oefenen met het formuleren van doelen in samenspraak met de cliënt, die haalbaar zijn, ook in een kortdurende begeleiding. Hierbij kan het ook zijn dat er veel problemen spelen, bijvoorbeeld op vlak van omstandigheden, maar dat we kijken welke doelen en interventies we kunnen afbakenen en hoe de hulpvraag hierin een belangrijke rol kan spelen. We leren vaardigheden aan om in te zetten op werken met visualisaties en generalistische interventies zoals bijvoorbeeld balansen maken en kernkwadranten.

 • Lesdag 3: Oefeningen casusconceptualisatie 1 en terugvalpreventie

Tijdens deze workshop gaan we vooral oefenen met het ganse proces van aanmelding tot afronding waarbij het zeer belangrijk is om samen met de cliënt vanuit diens hulpvraag snel tot een gezamenlijke probleemdefinitie te komen, doelen te bepalen en interventies te kiezen. Tenslotte is ook terugkoppeling naar de verwijzer en terugvalpreventie heel belangrijk binnen de eerste lijn.

 • Lesdag 4: Oefeningen casusconceptualisatie 2

In deze workshop maken we een integratie van de eerste drie workshops en gaan we heel concreet oefenen. Doel hierbij is dat we het werkmodel steevast als houvast kunnen gebruiken en inzetten. Maar dat we ook telkens kunnen kijken wat elke cliënt nodig heeft op basis van zijn hulpvraag.

Praktisch: 2-daagse workshop (16 uren)

Toelatingsvoorwaarden: 

Als intervisor binnen de conventie is het belangrijk om zelf voldoende vertrouwd te zijn met de ELP visie en competenties. Ook het KOP (of PrOP model) als kader voor casusconceptualisatie is bij voorkeur gekend (niet verplicht). Daarom zijn er een aantal concrete voorwaarden tot deelname:

 • Permanente Vorming ELP afgerond en/of minstens 3 jaar voltijds of 5 jaar halftijds ervaring als ELP (binnen of buiten conventie)
 • Voldoende vertrouwd met ELP competenties binnen PEV ELP (of module Kracht van ELP/webinars gevolgd)
 • Voldoende vertrouwd met basisprincipes binnen PEV ELP (KOP/PrOP, psycho-educatie enz.)

Inhoud:

Volgende thema’s komen aan bod gedurende de workshop:

 • Wat is eigen aan mijn rol als intervisor en het verschil met een rol als supervisor binnen een therapeutische opleiding?
 • Hoe geven we intervisie vanuit een gemeenschappelijke bril, namelijk Public Mental Health?
 • Wat zijn de ELP competenties en hoe kunnen we die competenties versterken in de intervisies en werken aan de mindshift die deze conventie vraagt van ons?
 • Op welke manier doen we aan kennismaking en netwerken binnen een intervisie?
 • Hoe zien we de verschillende therapeutische kaders en visies binnen een groep als meerwaarde en zetten we die in?
 • Hoe kunnen we het OASE model voor intervisie ook inzetten in de intervisies voor de netwerken?
 • Hoe gaan we om met praktische vragen en klachten over de conventie en de afspraken binnen de intervisie?
 • Hoe gaan we om met weerstand tegen het kortdurend en doelgericht behandelen en de conventie of de netwerken?
 • Hoe kunnen we eventueel ook werken met gezamenlijke thema’s binnen intervisie (cfr. no show, werken met andere actoren, groepen)?

Via rollenspelen wordt er effectief geoefend met vaak voorkomende moeilijke situaties in een intervisie:

 • De deelnemers aan de intervisie hebben geen casus voorbereid of blijven in een passieve houding
 • De deelnemers aan de intervisie blijven ventileren over een casus en komen niet tot doelgericht zoeken naar oplossingen
 • Een deelnemer vindt alleen zijn/haar therapeutisch kader goed en heeft een neerbuigende kijk naar anderen met een andere visie
 • Een deelnemer is niet actief betrokken en lijkt voortdurend met andere zaken bezig, krijgt telefoons
 • Een deelnemer uit zich negatief over de afspraken binnen de conventie of over de rol van de netwerken
 • Een deelnemer trekt alle aandacht naar zich toe

BELANGRIJK:

Als je deze workshop volgt, betekent dit niet dat je automatisch intervisies kan geven in jouw regio. Hiervoor hebben de netwerken een beleid uitgewerkt en is het belangrijk om na te gaan bij het netwerk wat hier mogelijk is.

In de netwerken/regio’s waar ELP Academie intervisies organiseert, kunnen diegenen die deze opleiding volgden, kenbaar maken bij ELP Academie dat zij intervisies wensen te geven. We organiseren dan een kort online gesprek om te kijken of en waar dit eventueel mogelijk is, afhankelijk van de noden in de regio en de competenties van de intervisor.

Planning

Casusconceptualisatie Train de Intervisoren
Data (9u30-16u30) Locatie Data (9u30-16u30) Locatie
Provincie Antwerpen 13/09/2024-27/09/2024-11/10/2024-15/11/2024 Dehuispsycholoog.be, 2600 Berchem 12/12/2024 & 13/12/2024 Dehuispsycholoog.be, 2600 Berchem
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 24/10/2024-04/11/2024-14/11/2024-28/11/2024 Locatie nog te bepalen 12/12/2024 & 16/12/2024 Brussel – locatie te bevestigen
Provincie Limburg 29/11/2024-06/12/2024-16/12/2024-13/01/2025 Sociaal Huis Portavida, 3600 Genk 08/10/2024 & 09/10/2024 Provinciehuis, 3500 Hasselt
Provincie Oost-Vlaanderen 15/11/2024-18/11/2024-29/11/2024-09/12/2024 Oude Abdij, 9031 Drongen 12/09/2024 & 13/09/2024 Herberg Macharius, 9000 Gent
Provincie Vlaams-Brabant 12/09/2024-24/09/2024-17/10/2024-19/11/2024 KVK, 3010 Leuven 05/12/2024 & 06/12/2024 Romaanse Poort, 3000 Leuven
Provincie West-Vlaanderen 04/11/2024-05/11/2024-15/11/2024-13/12/2024 Locatie te bevestigen 21/11/2024 & 22/11/2024 Brugge – locatie te bevestigen

Hieronder kan je je inschrijven voor de vormingen waarvoor reeds concrete data zijn. 

Belangrijk: een 2-tal weken voor de start van de vorming zelf, zal je alle praktische informatie ontvangen.

Schrijf je in

 0,00

 0,00

7 op voorraad

 0,00

14 op voorraad

 0,00

16 op voorraad

 0,00

14 op voorraad

 0,00

14 op voorraad

 0,00

16 op voorraad

 0,00

17 op voorraad

 0,00

15 op voorraad

 0,00

17 op voorraad

 0,00

18 op voorraad

 0,00

18 op voorraad

 0,00

19 op voorraad