Interesse in de Permanente Vorming ELP maar heb je nog heel wat vragen? Op vrijdag 14/06 organiseren we een (gratis) online infomoment van 17u tot 18!

Permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg

Wil je graag een kwalitatieve vorming volgen in Eerstelijnspsychologische Zorg met een eigen leertraject en universitair getuigschrift? Lees dan zeker verder wat dit allemaal voor jou kan betekenen en/of stel je kandidaat indien je voldoet aan de voorwaarden!

Sinds oktober 2022 werd de PEV ELP een modulair systeem waarbij je als klinisch psycholoog of orthopedagoog op eigen tempo een leertraject opbouwt en afhankelijk van interesses en doelgroep keuzes maakt in de modules die je volgt. Inschrijving gebeurt niet langer bij de universiteit, wel bij de vzw ELP academie en attesten deelname aan verschillende modules en supervisies tellen als aanwezigheid. Daarnaast maak je praktische toepassingen in je portfolio.

● omdat je graag een leertraject wil op jouw maat
● omdat je een universitair certificaat wil behalen
● omdat je houdt van flexibiliteit en modules wil samenstellen naar jouw interesses
● omdat je wil bijleren van ervaren docenten en supervisoren binnen de eerste lijn
● omdat je een goed werkmodel en kader voor casusconceptualisatie wil kennen dat je kan toepassen binnen de eerste lijn
● omdat je kortdurende interventies wil toepassen vanuit geselecteerde doelen, die evidence-based zijn
● omdat je psycho-educatieve modellen wil beheersen en kunnen toepassen
● omdat je naast 1 op 1 werken ook interesse hebt in e-health, blended werken en werken met groepen
● omdat je met een aantal zeer generalistische interventies aan de slag wil kunnen gaan in de praktijk
● omdat je goed wil samenwerken met allerlei andere actoren in de eerste lijn

Doel van de vorming is dat je als cursist over de nodige competenties beschikt van een eerstelijnspsycholoog :
● vertrouwd zijn met de brede waaier aan psychische problemen van alle doelgroepen in de eerste lijn
● beschikken over communicatieve gespreksvaardigheden om alle doelgroepen tegemoet te treden op een vraaggerichte en respectvolle manier
● snel verbinding kunnen maken met patiënten, niet veroordelend, respectvol en begripvol omgaan met patiënten
● goed zijn in detectie en assessment van psychische problemen: de aard en de ernst van de problematiek goed inschatten
● vertrouwd zijn met de bestaande kortdurende interventies en in staat zijn om in functie van de noden en de voorkeuren van de patiënt interventies toe te passen.
● vertrouwd zijn met de bestaande mogelijkheden op het vlak van groepswerking en zelfhulp om de patiënt hierover op zijn maat te informeren en te motiveren
● groepssessies kunnen organiseren, leiden en opvolgen
● de sociale kaart van het aanbod in de regio goed overzien
● een positieve samenwerking bewerkstelligen met de partners in de eerste lijn
● flexibel ingesteld zijn – de ELP werkt namelijk met veel cases tegelijk naast de vele andere taken (zoals bv. relaties met het netwerk onderhouden, informatie-uitwisseling met de huisarts, registratie en monitoring, etc.).
● zich opstellen als teamspeler (in de relatie met de huisarts) en een netwerker (in de relatie met het lokale aanbod)

In 2016 werd de permanente vorming ELP opgericht door de vormingsinstituten de KOPpeling en The Human Link, de beroepsvereniging VVKP en de Vrije Universiteit Brussel, UGent en KULeuven. Het is een interuniversitaire opleiding die om beurt aan KULeuven, VUB en UGent wordt gegeven.
Deze permanente vorming richt zich tot Master in de Psychologie of de Pedagogische wetenschappen, afgestudeerd binnen richting klinische psychologie, gezondheidspsychologie, schoolpsychologie of orthopedagogiek, met minimaal 6 maanden klinische ervaring in het domein van de psychologische zorg voorafgaand aan de opleiding.

Deze PEV werd achtereenvolgens georganiseerd vanuit de KULeuven (2016-2018), de VUB (2018-2020) en de UGent (2020-2022). Op basis daarvan studeerden in totaal 120 deelnemers af met een getuigschrift van de desbetreffende universiteit.

Vanuit de stuurgroep werd in december 2021 werd duidelijk dat de huidige PEV, in de vorm van een tweejarige cyclus en op locatie van de universiteiten, niet langer voldeed aan de vereisten vanuit het werkveld. We werden hierbij ingehaald door de acute noden en veranderingen in de klinische realiteit, met een steeds groter wordende vraag naar expertise en vorming (zie ook de nieuwe RIZIV-conventie van juli 2021 op basis van het protocolakkoord, met nog sterker het accent op de functie eerstelijnspsychologische zorg, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen, inclusief aandacht voor een groepsaanbod en het gebruik van E-health). Er is vanuit de conventie meer nadruk op vorming en supervisie, vanuit het werkveld meer vraag naar opleiding.

De conclusie van deze stuurgroep was dat de bestaande structuur van de PEV ELP dient hervormd te worden, en dit vanuit de volgende criteria:

Meer flexibiliteit in het programma van de opleiding via:
– een flexibel toepasbaar modulair systeem
– toegankelijk voor grotere lesgroepen
– met meer continuïteit in de instroom van de deelnemers
– met de mogelijkheid tot leertrajecten op maat (zoals bvb. het systeem van accreditatie)
– meer aangeboden op locatie, rekening houdend met een regionale spreiding
– met afwisseling in methodiek van online en face-to-face

De samenwerkingsovereenkomst met de universiteiten, vormingsinstituten en beroepsvereniging werden herwerkt en er werd in juli 2022 een nieuwe vzw opgericht, namelijk vzw ELP Academie. Deze vzw organiseert vanaf het najaar 2022 de permanente vorming.

Voor het behalen van het universitair certificaat dient de klinisch psycholoog/orthopedagoog :

● 6 modules ELP naar keuze te volgen (1 module = 4 lesdagen) (waarvan inleidende module 1 en casusconceptualisatie verplicht, tenzij eerdere opleiding hierin)
● 4 blokken supervisie ELP van 8 uren in groep te volgen, bij een erkend ELP supervisor
● Portfolio te maken met opdrachten per module, supervisieverslagen, 2 reflectieverslagen en 2 competentieprofielen. Uit dit portfolio dient te blijken dat er een goede toepassing is van de geleerde vaardigheden in de praktijk.
● Traject bij mentor : eerste gesprek (bepalen doelstellingen en inhoud leertraject), 2 evaluatiegesprekken (na drie modules/2 supervisieblokken en na zes modules/4 supervisieblokken) en beoordeling portfolio

Het individueel leerproces en portfolio wordt beoordeeld door de toegewezen mentor. De studenten die geslaagd zijn voor de opleiding volgens de bepalingen in het beoordelingsreglement, ontvangen een getuigschrift van permanente vorming Eerstelijnspsychologische zorg.

De universiteiten zijn via een samenwerkingsovereenkomst mede verantwoordelijk voor deze opleiding via de wetenschappelijke raad waar zij in zetelen. Zij bewaken de kwaliteit en zorgen mee voor bekendmaking van de opleiding. De Permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg maakt nog steeds deel uit van hun curriculum en aangeboden opleidingen via de diensten Levenslang Leren (VUB), PPW Continuo (KULeuven) en Dunant Academie (Ugent).

De cursist krijgt bij inschrijving een mentor toegewezen die op individueel niveau het leertraject mee vorm geeft en opvolgt wat voor jou interessant is, gezien eventuele eerdere relevante opleidingen en competenties. De mentor doet ook een tussentijdse en eindevaluatie en stimuleert het groeipotentieel en kijkt op welke manier de nodige doelstellingen en competenties behaald kunnen worden.

Kostprijs en aantal uren voor de cursist :

Prijs per eenheid Minimum aantal voor PEV ELP Totaal bedrag Totaal contacturen
Module (4 workshops van zes uren door expert lesgever, twee dagen live, twee dagen online) €440 6 €2640 24 x 6 = 144
Blok supervisie bij erkend ELP supervisor in groepjes van 3 tot 5 deelnemers €250 4 €1000 4 x 8 = 32
Traject bij mentor : eerste mentorgesprek, 2 evaluatiegesprekken, gebruik portfolio, beoordeling portfolio, certificaat na afloop, administratieve opvolging proces (te betalen in drie delen) €500 1  €500 3
Totaal €4140 179

Dit traject kan afgelegd worden in twee jaar tijd, maar kan ook gespreid worden over meerdere jaren in functie van eigen wensen en noden.

Eerste mentorgesprek en de twee evaluatiegesprekken worden in onderling overleg met de mentor en coördinatie gepland en kunnen ook online doorgaan.

U kan zich kandidaat stellen door hier rechts uw account te vervolledigen en alle info in te vullen (diploma, visumnummer, werksituatie, werkervaring, doelgroep en motivatie).

Als u zich kandidaat stelt, gaan we uit van uw engagement om het traject aan te gaan.  Twijfelt u nog of heeft u verdere vragen? Contacteer ons dan eerst nog even via info@elp-academie.be. 

Na het invullen van uw gegevens zal de organisatie uw inschrijving bekijken en indien u beantwoordt aan de vooropgestelde criteria , wordt u toegelaten. U krijgt vervolgens een link tot inschrijving en betaalt 500 € voor het mentorschap (200 € bij de start, 150 € bij tussentijdse evaluatie en 150 € bij eindevaluatie). In dit bedrag zit inbegrepen : gebruik van het portfolio, gesprekken met uw mentor, voorbereidingstijd mentor, administratieve verwerking en beoordeling portfolio). Indien u wil betalen via de KMO-portefeuille, kan u hier de info en procedure vinden. Na uw inschrijving wordt u gecontacteerd voor het eerste mentorgesprek. Om het certificaat te behalen dient u zich vervolgens in te schrijven voor 6 modules en 4 blokken supervisie.

Wil je je inschrijven? Dat kan pas als je een volledig ingevuld profiel hebt op deze site.

Wil je je inschrijven? Dat kan pas als je een volledig ingevuld profiel hebt op deze site.

Alles ingevuld? Laat het ons weten via onderstaand formuliertje. Na controle van je gegevens krijg je dan een link toegestuurd waar je je kan inschrijven.

Naam(Vereist)
(Vereist)